การยกเลิก GST

การยกเลิกการลงทะเบียน GST คำง่ายๆ หมายความว่าผู้เสียภาษีจะไม่ใช่บุคคลที่ลงทะเบียน GST

การยกเลิกการลงทะเบียน GST หมายความว่าอย่างไร

การยกเลิกการลงทะเบียน GST คำง่ายๆ หมายความว่าผู้เสียภาษีจะไม่ใช่บุคคลที่ลงทะเบียน GST,Guest Posting หรืออีกนัยหนึ่งคือ รับจดทะเบียนบริษัทผู้เสียภาษีจะไม่ได้รับการจดทะเบียนกับ GST กระบวนการนี้เรียกว่าการยกเลิก GST

ใช้เวลานานแค่ไหนในการยกเลิกคือการลงทะเบียน GST?

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องออกคำสั่งยกเลิกในแบบฟอร์ม GST REG-19 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยกเลิก GST

การ์ด Aadhar

บัตรแพน

รายละเอียดธนาคารออมสิน

หลักฐานที่อยู่ธุรกิจ

เอกสารเพิ่มเติม:

การ์ด Aadhar

บัตรลงคะแนน

บัตรปันส่วน

หนังสือเดินทาง

ใบขับขี่

ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีรายการล่าสุดในบัญชีนั้น

หลักฐานระบุตัวตนและที่อยู่ของกรรมการ

มติที่ลงนามโดยสมาชิกคณะกรรมการ

หนังสือบริคณห์สนธิ MOA

ข้อบังคับ AOA

ค่าโทรศัพท์หรือค่าไฟฟ้าสำหรับสถานประกอบการ

ข้อตกลง LLP

พันธมิตร’ ชื่อและหลักฐานที่อยู่

บัตร PAN ของบริษัท

หนังสือรับรองการจดทะเบียน

ลายเซ็นดิจิทัลคลาส 2 สำหรับผู้มีอำนาจลงนาม

วิธียกเลิกการลงทะเบียน GST ออนไลน์

สำหรับการตรวจสอบวิธีการยกเลิกการลงทะเบียน GST ออนไลน์ ให้ทำตามขั้นตอน:

ไปที่พอร์ทัล GST
คลิกเข้าสู่ระบบ GST
ใส่ Username, Password แล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ
ไปที่บริการ – การลงทะเบียน – การขอยกเลิกการจดทะเบียน GST

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*